म्याद तथा म्याद तामेली भन्नाले के बुझिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस । (अंकभार ५)

अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएको समय  ।
मुद्दा मामिला कानून बमोजिम अदालतबाट तोकिएको समयाअवधि म्याद हो । यसलाई प्रतिवादको  प्रवेशद्धारकाे  रुपमा दिइन्छ । प्रतिवादी गर्न प्रतिवादी गर्न तथा खण्डन गर्न अदालतले सम्बन्धितलाई बोलाएको समय नै म्याद हो ।

१ . अदालतले मुद्दा दायर भएपछि प्रतिवादी एवं विपक्षिलाई आफ्नो प्रतिवादीलाई सहित अलालतलाई उपस्थित दिइने जानकारी एवं सूचनालाई म्याद भनिन्छ ।
२ ‌. म्यादका लागि देवानि मुद्दामा इतालायनामा जारी गरिन्छ भने फौजदारी मुद्दामा समाख्यान जारी गरिन्छ ।
३ .  यो स्वच्छ सुनुवाईलाई सिद्दान्त फेयर टर्याल सँग  सम्बन्धित छ ।
४.    यसले मुद्दाको पक्षलाई सुसूचित हुने मौका प्रदान गर्दछ ।
यसरी ,
मुद्दा परेका व्यहाेका खुलाई साे मुद्दाकाे  सम्बन्धको आफ्नो भनाई राख्नका लागी निश्चित अवधिलाई सबुद प्रमाण सहति अदालतमा उपस्थित हुनु भनी मुद्दामा परेको व्यक्ति वा संस्थालाई सूचना बुझाउने प्रक्रिया म्याद तामेली हो ।

नाेट :  इतलायनामा (Alliance) भनेको देवानी मुद्दा को विषयमा पठाउने म्याद लाई नै (Alliance) इतालायनामा भनिन्छ। म्याद पठाउनु भनेको विपक्षी वा पर्तिवादिलाई अदालत सक्षम झिकाउने काम हो ।